Results


   or    
  


    Football
  Àðãåíòèíà. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ëèãà        
1:30   Newell`s Old Boys 2:0 Godoy Cruz          
  Êîëóìáèÿ. Ïðèìåðà À        
0:05   Atletico Nacional 1:1 Alianza Petrolera          
2:15   America de Cali 2:0 Ind Medellin          
  Ýêâàäîð. Ñåðèÿ À        
0:00   El Nacional 4:1 Barcelona SC      
  Ìåêñèêà. Ëèãà MX        
2:35   Guadalajara 2:2 UANL      
  Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ. Ê-ëèãà        
8:30   Pohang Steelers 1:0 Jeonbuk      
  ÑØÀ. MLS        
1:30   Nashville 3:1 Columbus Crew          
Áîëèâèÿ. Ïðèìåðà Äèâèçèîí        
0:30   Universitario de Vinto 1:0 Real Santa Cruz          
Êàíàäà. Ïðåìüåð-ëèãà        
1:00   Vancouver Langley 0:0 Valour          
  ×èëè. Ïðèìåðà Á        
1:00   Union San Felipe 4:1 Univ de Concepcion      
  Êîñòà-Ðèêà. Ïðèìåðà äèâèçèîí        
1:00   Saprissa 3:1 Alajuelense      
  Ãîíäóðàñ. Íàöèîíàëüíàÿ ëèãà        
0:00   Olimpia 3:2 Olancho      
  Ïåðó. Ëèãà 1        
0:00   Sport Huancayo 1:2 Sporting Cristal      
0:30   CA Mannucci 1:2 Melgar          
2:30   Alianza Lima 6:1 Binacional      
  Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ. Ê-Ëèãà 2        
8:00   Bucheon 2:0 Gimpo      
ÑØÀ. MLS Íåêñò Ïðî        
0:00   New York City II 2:1 Cincinnati 2          
0:00   Philadelphia II 3:2 Columbus Crew II      
3:30   LA Galaxy II 2:2 Vancouver II          
ÑØÀ. USL Ëèãà 2        
1:00   Chicago City 3:1 Des Moines Menace      


    Ice Hockey
Ðîññèÿ. Ëèãà Ïðî        
6:00   Ledovyy Desant 2:2 Zolotye Drakony      


    Basketball
Èíäîíåçèÿ. ÈÁË        
5:30   NSH Mountain Gold Timika 72:86 Tangerang Hawks      
8:00   Satya Wacana Saints 64:89 Pelita Jaya      
ÆÍÁÀ        
2:00   Las Vegas Aces (W) 94:73 Minnesota Lynx (W)          


    Volleyball
  Áåëàðóñü. Ëèãà Ïðî
7:00   Titany Pro 1:3 Tornado Pro      
8:50   Alliance 0:3 Payp Pro      


    Baseball
Ìåêñèêà. ËÌÁ        
0:00   Guerreros de Oaxaca 3:5 Pericos de Puebla      
1:00   Bravos de Leon 6:2 Saraperos de Saltillo      
  ÌËÁ        
0:10   Atlanta 11:4 Philadelphia          


    Table Tennis
  ×åõèÿ. Ëèãà Ïðî        
0:00   Milan Smrcek 3:2 Frantisek Briza      
1:00   Frantisek Briza 1:3 David Vrabec      
2:00   David Vrabec 3:1 Jan Jablonovsky      
3:00   David Vrabec 3:1 Milan Smrcek      
3:30   Frantisek Briza 1:3 Jan Jablonovsky      
4:00   Jan Jablonovsky 1:3 Frantisek Briza      
7:30   Vlastimil Svatos 3:2 Jiri Machart      
7:30   Milan Smesny 3:2 Milan Kolar      
8:00   Pavel Sprynar 3:1 Milan Smesny      
TT Cup        
7:55   Miroslav Sochor 3:2 Martin Kocvara      
8:20   Gustav Lomsky 3:2 Pavel Vilhelm      
8:55   Miroslav Sochor 0:3 Robert Jamrich      
  Ðîññèÿ. Ëèãà Ïðî
0:00   Sergey Gushchin 1:3 Oleg Popov      
0:15   Pavel Semenov 2:3 Valery Kutin      
0:15   Sergei Lopatin 2:3 Tynchtyk Turabekov      
0:30   Roman Zelenskii 2:3 Nikolay Tarasenkov      
0:45   Aleksandr Fedorov 3:1 Vyacheslav Chernov      
0:45   Konstantin Bystrushkin 2:3 Andrey Prokhorov      
1:15   Valery Kutin 2:3 Yuriy Lbov      
1:30   Roman Zelenskii 3:1 Sergey Gushchin      
1:45   Aleksandr Fedorov 2:3 Pavel Semenov      
1:45   Konstantin Bystrushkin 3:0 Sergei Lopatin      
2:15   Yuriy Lbov 3:2 Vyacheslav Chernov      
2:39   Nikolay Tarasenkov 3:1 Oleg Popov      
3:02   Valery Kutin 3:2 Pavel Semenov      
3:05   Andrey Prokhorov 3:2 Konstantin Bystrushkin      
3:15   Aleksandr Fedorov 3:1 Yuriy Lbov      
5:30   Timofey Razinkov 3:0 Nikita Lyfenko      
6:00   Sergey Nikulin 3:0 Nikita Sukharnikov      
6:15   Oleg Manuylov 2:3 Sergey Muslikov      
6:15   Stepan Dolbilin 3:2 Yaroslav Troyanov      
6:30   Vladimir Zhigalov 0:3 Mikhail Smirnov      
6:30   Nikita Lyfenko 2:3 Sergey Nikulin      
6:45   Alexander Kolmin 1:3 Oleg Manuylov      
7:00   Nikita Sukharnikov 0:3 Timofey Razinkov      
7:15   Yaroslav Troyanov 3:2 Viktor Rakhmanovskii      
7:30   Timofey Razinkov 0:3 Sergey Nikulin      
7:45   Viktor Rakhmanovskii 0:3 Stepan Dolbilin      
8:00   Nikita Lyfenko 3:0 Nikita Sukharnikov      
8:15   Alexander Kolmin 1:3 Sergey Muslikov      
8:30   Nikita Lyfenko 3:2 Nikita Sukharnikov      
8:45   Oleg Manuylov 3:2 Alexander Kolmin      
8:45   Yaroslav Troyanov 3:2 Viktor Rakhmanovskii      
9:00   Sergey Nikulin 1:3 Timofey Razinkov